Cafe Alvarion

הצורך:

עיצוב ממשק משתמש לפורטל הארגוני של עובדי Alvarion, הממשק נגזר מהזהות הארגונית של החברה.
הממשק מאפשר לכל עובד להתעדכן בפעילויות הארגוניות ומידע העדכני.

אודות המחבר